AVIS LEGAL SOBRE LES CONDICIONS D’ÚS, PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L‘AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

La persona que accedeix a aquesta plataforma es compromet a acceptar i complir tot el que preveu aquests avís legal i el conjunt de les disposicions aplicables, Així com a fer un ús lícit i adequat dels continguts i els serveis i a abstenir-se de qualsevol conducta il•legal o contrària a la bona fe i l’ordre públic.

 

 1. Àmbit d’aplicació de les condicions d’ús

 

La participació (entenent-la com a participació activa més enllà de la lectura del contingut present) al Portal de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Just Desvern es regula per les presents condicions d'ús que vinculen a totes les persones que participin en aquest lloc web. Per això, qualsevol persona que desitgi participar haurà de registrar-se. Al finalitzar el procés de registre el mateix sistema sol•licitarà a la persona l’acceptació d'aquestes condicions d'ús.

 

L'Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva la facultat de modificar les presents condicions d'ús per a la participació al Portal de Participació de l'Ajuntament de Sant Just Desvern (d'ara endavant el Portal), l'última versió del qual es publicarà en aquest lloc web.

 

 1. Objetiu de la iniciativa

 

A través del Portal, es vol fomentar la participació de la ciutadania en la gestió de la ciutat, implicant-la en la generació i/o priorització d'idees i propostes noves i viables, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. El seu objectiu és dotar la ciutadania d'un instrument de participació entre la ciutadania i l’administració local.

 

 1. Qüestions generals sobre la participación al Portal

 

Podrà participar qualsevol persona física a partir dels 12 anys que s'hagi registrat prèviament al Portal. Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions d'ús es declara tenir 12 anys o més. Les persones majors d'edat a càrrec de les quals es troben les persones menors són les responsables plenes de l'actuació que tinguin aquestes al Portal de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

 

Per participar en aquest Portal, a la persona usuària se li requereix que tingui 12 anys o més i estar empadronat a Sant Just Desvern. Aquesta comprovació es realitzarà mitjançant el número del DNI i la data de naixement, en els termes indicats en l'apartat 7B Protecció de dades.

 

santjust/termes.p7

 

 1. Obligacions de les persones usuàries del Portal

 

En ser el Portal de Participació Ciutadana un punt de trobada amb l’objectiu de compartir, valorar i prioritzar propostes relacionades amb la millora del municipi, les persones usuàries estan obligades a fer un ús diligent i d’acord amb aquest objectiu.

 

L'Ajuntament de Sant Just Desvern no és responsable de l'ús incorrecte del Portal per part de les persones usuàries o dels continguts que aquestes hi hagin pogut incorporar, sent cada persona usuària responsable de l’ús correcte d’aquesta eina i de la legalitat dels continguts i opinions que hagi compartit.

 

L'Ajuntament de Sant Just Desvern podrà limitar l'accés al Portal d'opinions, informacions, comentaris o documents que les persones usuàries vulguin incorporar, podent instal•lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament amb la finalitat de preservar l'objectiu fonamental del Portal.

 

D'acord a la normativa legal vigent queda prohibida la utilització del Portal amb finalitats diferents als de debatre, compartir, valorar i prioritzar propostes, i específicament:

 Compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones.

 • Compartir dades de caràcter personal (noms, fotografies, etc.) de tercers sense haver obtingut l'oportú consentiment dels seus titulars.
 • Compartir qualsevol contingut que vulneri el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel•lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 • Reproduir, distribuir, compartir continguts, informacions o imatges que hagin estat posades a disposició per altres persones usuàries sense la seva autorització expressa.

La seva utilització amb finalitats de publicitat.

La realització de qualsevol dels anteriors comportaments, així com l'indici que la persona usuària pugui estar realitzant qualsevol altre ús indegut del portal, permetrà a l'Ajuntament de Sant Just Desvern suspendre temporalment l'activitat d'una persona participant, inhabilitar o eliminar el seu compte i/o esborrar el seu contingut, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguin ser reclamades.

 

En cas que el contingut introduït per les persones usuàries incorpori un enllaç a un altre lloc web, l'Ajuntament de Sant Just Desvern no serà responsable pels danys o perjudicis derivats de l'accés a l'enllaç o als seus continguts.

 

La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o les reclamacions de tercers que poguessin derivar-se. En cap cas, l'Ajuntament de Sant Just Desvern, serà responsable de l'ús indegut de la plataforma o dels continguts que es comparteixin, ni respondrà sobre la utilització que una persona faci de les seves idees aportades, sobre la idoneïtat d'aquestes idees ni sobre els resultats que en derivin.

 

En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre les persones usuàries en el lloc web i/o un tercer, l'Ajuntament de Sant Just Desvern quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi.

 

 1. Ús del Portal

 

Les persones usuàries del Portal de Participació Ciutadana podran accedir i navegar pel Portal lliurement i de forma anònima. Només quan vulguin realitzar alguna acció que impliqui la creació o suport d'una proposta, se li sol•licitarà que introdueixi les seves credencials, per a l'obtenció de les quals serà necessari registrar-se prèviament. El registre que permetrà participar en qualsevol dels mòduls de l'aplicació, es realitzarà introduint les següents dades:

 •  Nom usuari/a
 • Correu electrònic
 • Nom i cognoms
 • Número de DNI
 • Data de naixement
 • Acceptació de les condicions d'ús del Portal

Nom usuari/a

 El nom de la persona usuària permet identificar el compte i les contribucions al Portal, però no al titular de les dades, ja que no ha de correspondre, obligatòriament, amb la identificació de la persona titular i, per tant, no tindrà la consideració de dada de caràcter personal.

 

En cas que la persona usuària opti per un nom que es correspongui amb les seves dades reals i que per tant pugui ser possible identificar-la, en signar aquestes condicions declara que assumeix tots els riscos que això pugui comportar i eximeix l'Ajuntament de Sant Just Desvern de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest fet.

 

Correu electrònic

 L’Ajuntament només utilitzarà l’adreça de correu electrònic facilitada per la persona usuària per validar el registre, per si hi hagués alguna incidència tècnica i/o per enviar informació sobre processos de participació ciutadana.

 

Nom i cognoms, número de DNI i data de naixement

 Per tal de comprovar la seva identitat, garantir que és ciutadà o ciutadana del municipi i que és major de 16 anys, la persona que es doni d’alta com a usuària d’aquesta plataforma haurà d’introduir les dades referents al nom i cognoms, número del Document Nacional d’Identitat i la data de naixement tal i com consten en el Padró d’habitants de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Aquestes dades no es faran públiques en cap cas.

 

Acceptació de les condicions d’ús del Portal 

A la part final del procés de registre, la persona usuària haurà d’acceptar les condicions d’ús del Portal per poder finalitzar l’alta amb èxit

 

La persona usuària es fa responsable de la veracitat de la informació utilitzada per al registre. En cas que comuniqui dades de tercers, acceptant aquestes condicions declara que té consentiment exprés de la persona titular de les dades, per cedir-les a l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

 

La persona usuària podrà interactuar, des del moment en que es doni d’alta, amb les eines que ofereixi el Portal de Participació Ciutadana intervenint en els diferents mòduls de participació que l'Ajuntament tingui incorporats al Portal en cada moment.

 

 1. Condicions pel tractament dels continguts proporcionats per les persones usuàries

 

Les presents condicions regulen els termes aplicables al contingut remès per les persones usuàries d'aquesta plataforma a través del formulari corresponent (d'ara endavant, el contingut). Aquestes condicions s'apliquen tant al contingut inicialment remès al Portal com a qualsevol contingut que s'enviï amb posterioritat o es manifesti a l'Ajuntament, havent de significar-se el següent:

 

A.- Confidencialitat: Les dades de caràcter personal seran confidencials en tot moment i no seran conegudes pel públic en general. El contingut de les propostes serà publicat amb el nom d'usuari/a i en el cas dels vots, aquests serà secrets.

 

B.- En el cas que l'Ajuntament estigui interessat en el contingut remès per la persona usuària, es podrà posar en contacte amb ell per sol•licitar-li informació addicional. Aquesta informació (qualsevol contingut remès per la persona usuària, exceptuant les dades de caràcter personal) tindrà caràcter de no confidencialitat, sense perjudici que en el cas que les parts considerin la necessitat d'intercanviar-se informació de caràcter confidencial es signi el corresponent Acord de Confidencialitat o autorització de cessió de dades.

 

L'Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret de no contactar amb les persones usuàries que li haguessin remès el contingut. Tot això sense perjudici de l'establert a l'apartat relatiu a "Drets de Propietat Intel•lectual i industrial".

 

En el supòsit que l'Ajuntament de Sant Just Desvern, a la seva sencera discreció, decidís contactar amb determinades persones usuàries, aquestes coneixen i accepten que per això l'Ajuntament de Sant Just Desvern no adquireix cap compromís.

 

C.- Publicitat o difusió dels continguts presentats: Les persones participants al Portal declaren conèixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada en els mitjans públics i xarxes socials així com a través d'altres mitjans que l'organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa.

 

D.- No devolució material: L'Ajuntament de Sant Just Desvern no té cap obligació de retornar el Contingut remès per les persones usuàries.

 

E.- Procediment d'avís i retirada: L'Ajuntament de Sant Just Desvern processarà les peticions d'eliminació o retirada de continguts que incompleixin les condicions d'ús que hagin afegit les persones participants. Així mateix, qualsevol persona, amb motius raonats si existeix incompliment de les presents condicions d'ús, podrà sol·licitar la retirada de continguts a l'Ajuntament de Sant Just Desvern. L'Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

 

 1. Política de privacitat i protecció de dades

 

 1. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial: Les persones usuàries que aportin el contingut declaren, amb l'acceptació de les presents Condicions, ser titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial o ostentar drets suficients sobre aquest contingut i que a més ho remeten a l'Ajuntament de Sant Just Desvern de forma voluntària per a la seva divulgació al Portal de Participació Ciutadana o en qualsevol altre mitjà.

 

La titularitat de tots i cadascun dels Continguts presentats que es trobin protegits o siguin susceptibles de trobar-se protegits, pel Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual, correspon a les persones autores i/o titulars dels esmentats Continguts.

 

L'Ajuntament de Sant Just Desvern no assumeix responsabilitat alguna, ja sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que pogués derivar-se de la publicació, divulgació i/o difusió dels continguts aportats sense el preceptiu consentiment dels seus legítims titulars. Qualsevol vulneració dels Drets de Propietat Intel•lectual o Industrial serà responsabilitat de la persona que aporti el contingut.

 

 1. Protecció de dades:

 

Termes d’accés al Padró: 

La persona que es dona d’alta en aquest Portal de Participació Ciutadana accepta aquestes condicions i dona el seu consentiment exprés a l’Ajuntament de Sant Just Desvern per tractar les seves dades de caràcter personal, que consten en el Padró Municipal d’Habitants (DNI i data de naixement) a efectes de realitzar les comprovacions necessàries sobre les condicions requerides per poder participar en el procés.

 

Així mateix, dona el seu consentiment, perquè l’Ajuntament de Sant Just Desvern faci ús d’aquestes dades, única i exclusivament, amb la finalitat d’informar, difondre i promoure la participació de la ciutadania de Sant Just Desvern i per a la realització d’estadístiques dels resultats derivats dels processos de participació ciutadana.

 

 1. Normativa aplicable 

Les normes de l'ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva aquestes condicions d'ús. Qualsevol disputa, controvèrsia o reclamació derivada d'aquestes condicions d'ús, o l'incompliment, rescissió o invalidació d'aquestes, es resoldran exclusivament davant els jutjats competents. Sense perjudici de les competències que corresponen a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), en relació amb els drets a la protecció de dades personals i d’accés a la informació que hi està vinculada.

 

 1. Revisió de les condicions d’ús 

L'Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret de revisar les presents condicions d'ús i la política de privadesa en qualsevol moment i per qualsevol raó. En aquest cas, les persones usuàries registrades seran avisades a través d'aquest espai en línia i, si continuen utilitzant el Portal, s'entendran acceptades les modificacions introduïdes.